Räkna ut rörelsemängd hos ett objekt i rörelse

Rörelsemängden hos ett objekt är produkten av objektets massa och hastighet, vilket innebär att enbart objekt i rörelse kan ha en rörelsemängd. Rörelsemängden är i regel en vektor, eftersom hastigheten är en vektor och massan en skalär, men vi kommer bara att behandla rörelsemängden i en dimenision här och ser därför hastigheten (och därmed rörelsemängden) som skalärer också.

Formeln för att beräkna ett objekts rörelsemängd är

$$ p = mv $$

där \( p\) är objektets rörelsemängd (i kgm/s), \(m\) är objektets massa (i kg) och \(v\) är objektets hastighet (i m/s).

Verktyg för att räkna ut rörelsemängd

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut rörelsemängden hos ett objekt i rörelse.