Räkna med den allmänna (ideala) gaslagen

Den allmänna gaslagen är en lag som beskriver sambandet mellan tryck, volym, temperatur och substansmängd hos vad som klassiskt anses vara ideala gaser. Den allmänna gaslagen kallas även ibland för gasernas allmänna tillståndsekvation eller ideala gaslagen. Den allmänna gaslagen lyder

$$ pV = nRT $$

där \(p\) är gasens tryck (i Pascal), \(V\) är gasens volym (i m3), \(n\) är substansmängd eller molantal (i mol), \( R \) är gaskonstanten (\(R = \) 8.3145 J/Mol⋅K) och \( T \) är den absoluta temperaturen (i Kelvin).

Beräkningar med allmänna (ideala) gaslagen

Använd våra verktyg här nedan för att snabbt och enkelt utföra beräkningar med allmänna gaslagen.

Beräkna trycket \( p \)

Beräkna volymen \( V \)